Het Asteria College is een school waar we ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid erg belangrijk vinden. Wij vinden een goede samenwerking rondom de opvoeding erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit begint met goed contact.

Hier toe hebben wij een aantal zaken geregeld.

Startgesprek

Wij beginnen ieder schooljaar met een startgesprek. Hiervoor worden de ouders en de leerling uitgenodigd voor een individueel gesprek met de mentor en de pedagogisch medewerker. Hierin worden wederzijdse verwachtingen op elkaar afgestemd en afspraken gemaakt over de manier en mate van contact onderhouden met elkaar.

Weekverslagen

Na iedere les stelt de leerling in overleg met zijn leerkracht en beoordeling op. De leerkracht geeft per les een omschrijving van hoe het gegaan is. Iedere week ontvangt het netwerk rondom een leerling een weekverslag met alle beoordeling en beschrijvingen van hoe het de week gegaan is.

Ouderavonden

Ieder schooljaar staan er minimaal twee ouderavonden gepland. Kijk in de agenda voor het moment waarop ze dit jaar op de planning staan.

Rapportgesprekken

Alle leerlingen krijgen twee keer in een jaar een rapport mee naar huis. Ouders worden uitgenodigd om dit rapport op school te bespreken.

Netwerkoverleggen

Afhankelijk van de behoefte van het kind, het netwerk of de school worden er periodiek netwerkoverleggen gepland. De frequentie hiervan is zeer uiteenlopend.

HOY – App

Wij communiceren met ouders via een speciale applicatie, de HOY app.  Hiervoor ontvangt u een gepersonaliseerde link zodra uw kind opgenomen is in het leerlingvolgsysteem.

Voor meer informatie, zie deze link.

Deelraad

Binnen de medezeggenschapsraad (MR) van de SO/VSO-scholen van Ozeo is afgesproken op de locaties met deelraden (DR) te gaan werken. In de MR zitten vertegenwoordigers uit de verschillende deelraden.

De deelraad wordt samengesteld uit een vertegenwoordiging van het personeel en van de ouders. In een vergadering van de deelraad worden aangeleverde stukken besproken vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en het beleid van de school.

Wij zoeken nog een vertegenwoordiger namens de ouders voor de deelraad

Wat houdt het lid zijn van de deelraad precies in ?

De deelraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar, voorafgaand aan een vergadering van de GMR. De stukken die door de GMR aangeleverd worden zullen in deze vergaderingen besproken worden. Alle veranderingen die het Asteria College aangaan worden tevens besproken in de deelraad. Adviezen of punten die ter discussie staan en in de vergadering van de deelraad naar voren komen, kunnen afhankelijk van het onderwerp worden meegenomen naar de GMR, en worden daar verder besproken. Bij de vergadering van de deelraad is de locatiedirecteur aanwezig om stukken toe te lichten.

Werkzaamheden deelraad :

–          6 vergaderingen per jaar.

–          Voorbereiding vergadering; het lezen van de aangeleverde stukken.

–          Eventueel indien mogelijk een studiemiddag DR.

–          Eventueel indien mogelijk een studiemiddag GMR.

–          Eventueel het leveren van een bijdrage aan de nieuwsbrief van de school.

De deelraad van het Asteria College bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Voor de oudergeleding zijn we op zoek naar iemand die de ouders van de school wil vertegenwoordigen en die met ons mee wil denken over de ontwikkelingen binnen de locatie.

Wilt u actief betrokken worden bij, of bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen van, het Asteria College ?

Neem dan contact op met de administratie: asteria@ozeo.nl of met dhr. de Bree i.bree@ozeo.nl